Մեր տեսլականը
Լինել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության կայուն զարգացման ուղենիշը Հայաստանում՝ տրամադրելով համալիր և նպատակային աջակցություն։
 
 
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Հաշվետվություններ

2019թ հունվարի 1-ի դրությամբ ՓՄՁ պետական աջակցության 2017 թվականի ծրագրի շրջանակում մոտ 4000 սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ների տրամադրել ենք 8979  աջակցություն։

Աջակցության 
ուղղություն 

2011թ.

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

2018թ.

Տեղեկատվական և խորհրդատվական 

3588 7398 15647 13064 11857 8417 10337 8010
Ուսուցողական աջակցություն, այդ թվում՝ ոլորտային տեխնոլոգիական դասընթացներ - 515 521 500 407 126 246 314
Սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցություն 95 209 462 536 403 152 464 313
Սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում 28 150 243 235 176 18 81 64
Բիզնեսի միջազգայնացում այդ թվում Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց 69 191 243 154 259 193 348 229
Ոլորտային աջակցության ծրագրեր/դրամաշնորհներ - 44 127 181 67 11 12 49

Ընդամենը

3780

8507

17243

14688

13194 

8917

11487

8979

Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրում ընդգրկված համայնքների քանակ

- 10 23 46 10 (35) 19 9 -
Իրացված գյուղտեխնիկայի քանակ/ենթակառուցվածքներ - - 230 181 26 5/8 12 -
Նոր սերնդի ՀԴՄ-ների արժեքի փոխհատուցում         611 472 126 -

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ-ների 3.9%-ը գործում է Երևան քաղաքում, 96․1%-ը՝ ՀՀ մարզերում, առավելապես հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական և քաղաքային համայնքներում։

Երևան

353
 

Արագածոտն

1144
 

Արարատ

737
 

Արմավիր

520
 

Գեղարքունիք

602
 

Կոտայք

1106
 

Լոռի

2040
 

Շիրակ

615
 

Սյունիք

622
 

Վայոց Ձոր

640
 

Տավուշ

600
 

 

ՆԱԽՈՐԴ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ