Հարկը պետական և հասարակական կարիքների բավարարման նպատակով համապարտադիր և անհատույց վճար է, որը գանձվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից, հիմնարկներից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, չափերով և սահմանված ժամկետներում: Հարկը պետության եկամուտների գլխավոր աղբյուրն է և ուղղվում է նրա արտաքին ու ներքին գործառույթների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորմանը:

ՀՀ-ում կիրառվող հարկատեսակները

Պետական հարկերն են.

 • շահութահարկ,
 • եկամտային հարկ,
 • ակցիզային հարկ,
 • ավելացված արժեքի հարկ,
 • բնապահպանական հարկ,
 • ճանապարհային հարկ,
 • շրջանառության հարկ,
 • արտոնագրային հարկ:

Տեղական հարկերն են.

 • անշարժ գույքի հարկ
 • փոխադրամիջոցի գույքահարկ:

ՀՀ-ում կիրառվող վճարներն են.

ա) պետական վճարներ (պետական տուրքը, բնօգտագործման վճարը, սոցիալական վճարը, ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման) պարտադիր վճարը և օգտագործման պարտադիր վճարը, հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարը, կենսաթոշակային վճարը)

բ) տեղական վճարներ ( տեղական տուրքը, տեղական վճարը):

ՀՀ-ում գործող Հարկման համակարգերը

ՀՀ-ում գործում են հետևյալ հարկման կարգերը`

ա) Ընդհանուր հարկման կարգ.

այս դեպքում հարկ վճարողները ընդհանուր կարգով հաշվարկում և վճարում են իրենց հարկերը՝ ավելացված արժեքի հարկը և (կամ) շահութահարկը:


բ) Հարկման հատուկ համակարգեր.

 • Շրջանառության հարկ, որի դեպքում հարկ վճարողները իրենց իրականացրած գործունեության արդյունքում հաշվարկում և վճարում են շրջանառության հարկ, որ փոխարինում է.

ա) Առևտրային կազմակերպությունների համար՝ ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին,

բ) Անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար՝ ԱԱՀ-ին:

 • Արտոնագրային հարկ, որի դեպքում հարկ վճարողները գործունեության որոշ տեսակների համար հաշվար¬կում և վճարում են արտոնագրային հարկ, որը փոխարինում է.

ա) Առևտրային կազմակերպությունների համար՝ ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին,

բ) Անհատ ձեռնարկատերերի համար՝ ԱԱՀ-ին:

 • Ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգ, որի դեպքում հարկ վճարողը, իրականացնելով օրենքով սահմանված համապատասխան գործունեություն ազատվում է ձեռնարկատիրությանն առնչվող բոլոր տեսակի պետական հարկերից:

Սովորաբար հարկման հատուկ համակարգերի դեպքում հարկերի հաշվարկումը և վճարումը ավելի պարզ է:

Շրջանառության հարկ

Շրջանառության հարկ վճարողները.

Վճարողներ են հանդիսանում առևտրային կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, որոնց նախորդ տարվա շրջանառությունը չի գերազանցել 115 մլն ՀՀ դրամը:

Ի դեպ, իրացման շրջանառությունը ներառում է նաև արտոնագրային հարկով և ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման հատուկ համակարգերի շրջանակներում իրականացվող գործունեության տեսակներին վերագրվող իրացման շրջանառությունը:

Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու համար անհրաժեշտ քայլերը.

Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու համարվելու համար անհատ ձեռնարկատերը, կազմակերպությունը և նոտարը պետք է իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնեն շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն, ընդ որում.

Ովքե՞ր չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող.

 • արտոնագրային հարկ վճարողները՝ գործունեության այդ տեսակների մասով.
 • ակցիզային հարկ վճարողները․
 • բանկերը, վարկային, ապահովագրական, ներդրումային կազմակերպությունները, գրավատները, արտարժույթի առք ու վաճառքի, արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնողները, ներդրումային ֆոնդերը, ֆոնդերի կառավարիչները, վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, աուդիտորական կազմակերպությունները, խաղատների և շահումով խաղերի կամ վճակախաղերի կազմակերպիչները.
 • հարկային տարվա ընթացքում ՀԴՄ շահագործման կանոնների երրորդ խախտումը կատարած կազմակերպությունները և ԱՁ-ները խախտումը արձանագրելու օրվանից մինչև այդ օրը ներառող հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը․
 • համատեղ գործունեության պայմանագրի, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարման` կոմիսիայի կամ ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ հանդիսացող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը․
 • հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված համարվող կազմակերպությունները և ԱՁ- ները, եթե փոխկապակցված ճանաչված առևտրային կազմակերպությունների և ԱՁ-ների նախորդ հարկային տարվա կամ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառության և այլ եկամուտների հանրագումարների ամբողջությունը գերազանցում է 58,35 միլիոն դրամը.
 • փոխկապակցված համարվող կազմակերպությունները և ԱՁ-ները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանց փոխկապակցված կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք հարկային մարմին են ներկայացրել գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն և հայտարարությունը ներկայացնելու օրվանից հետո, իսկ հայտարարությունում գործունեությունը դադարեցնելու այլ օր նշելու դեպքում` այդ օրվանից հետո փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել։

Շրջանառության հարկի դրույքաչափը.


 • Շրջանառության հարկով հարկման օբյեկտ է հանդիսանում իրացման շրջանառությունը:
 • Շրջանառության հարկ վճարողները պարտավոր չեն իրենց ձեռքբերումները հիմնավորել փաստաթղթերով:

Առևտրական գործունեությունից եկամուտ ստացող անձանց հարկման առանձնահատկությունները.

Նրանք, ովքեր իրենց ձեռքբերումները կհիմնավորեն համապատասխան փաստաթղթերով, հնարավորություն կունենան հարկի գումարը նվազեցնելու փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսերի 4%-ի չափով, սակայն հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված հարկի գումարը չի կարող պակաս լինել տվյալ ժամանակահատվածի առևտրական գործունեությունից ստացվող եկամուտների 1.5%-ից:

Ծախսերի մեջ ներառվում են անմիջական վաճառքի նպատակով ձեռք բերվող կամ ներմուծվող ապրանքների համար վճարվող մաքսատուրքի, ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և (կամ) բնապահպանական հարկի գումարները: 

Ծախսը հիմնավորող փաստաթուղթ է համարվում նաև ՀԴՄ կտրոն, եթե կտրոնի վրա նշված է գնորդ կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ՀՎՀՀ-ն:

Ի ԴԵՊ: Առևտրական գործունեություն իրականացնելու դեպքում հարկի գումարից չնվազեցված մասը հնարավոր է նվազեցնել հաջորդող եռամսյակներում:

Հանրային սննդի գործունեությունից եկամուտ ստացող անձանց հարկման առանձնահատկությունները.

Նրանք, ովքեր հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության հետ կապված ծախսերը կհիմնավորեն փաստաթղթերով հնարավորություն կունենան հարկի գումարը նվազեցնելու փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսերի 3%-ի չափով, սակայն հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված հարկի գումարը չի կարող պակաս լինել տվյալ ժամանակահատվածի հանրային սննդի գործունեությունից ստացվող եկամուտների 4%-ից:

Ծախսերի մեջ ներառվում են նաև ձեռք բերվող կամ ներմուծվող ապրանքների համար վճարվող մաքսատուրքի, ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և (կամ) բնապահպանական հարկի գումարները:

Ծախսերի մեջ չեն ներառվում հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու կամ կառուցելու ծախսերը, հիմնական միջոցների վրա կատարվող կապիտալ և ընթացիկ ծախսերը ու հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումները, ինչպես նաև խոհարարական արտադրանք չհանդիսացող այլ ակտիվների օտարման դեպքում՝ դրանք ձեռք բերելու ծախսերը:

Ի ԴԵՊ հարկի գումարից չնվազեցված մասը հնարավոր չէ նվազեցնել հաջորդող եռամսյակներում:

Հաշվետու ժամանակահատվածը և հարկի վճարումը.

Եռամսյակային, մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ:

Այլ դրույթներ.

Շրջանառության հարկ վճարողները.

 • գնորդներին (ծառայություններից օգտվողներին) դուրս են գրում հաշվարկային փաստաթղթեր` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
 • իրենց կողմից դուրս գրվող հաշվարկային փաստաթղթերում ԱԱՀ-ի դրույքաչափի և գումարի վարաբերյալ նշում չեն կատարում,
 • ազատված են որպես հարկային գործակալ չհիմնավորված փաստաթղթերով ձեռք բերված ապրանքների նկատմամբ 20% եկամտային հարկ վճարելու պարտավորությունից,
 • անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները հաշվարկում են շահութահարկ ամսական 5000 դրամի չափով, որը վճարում են մինչև տվյալ հարկային տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ,
 • ՀԴՄ-ով իրականացված դրամական հաշվարկների եռամսյակային հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկությունները ներառում են շրջանառության հարկի հաշվարկում:
 • Շրջանառության հարկի համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու դեպքում, ապրանքներ ձեռք բերելու ծախսերի գծով չնվազեցված մասի 25-ապատիկը նվազեցվում է շրջանառության հարկի համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու օրը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի համախառն եկամտից:

Արտոնագրային հարկ (գործում է մինչև 31.12.2019թ.)

Արտոնագրային հարկ վճարող են համարվում կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք իրականացնում են գործունեության հետևյալ տեսակները․

 • թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրումը.
 • ավտոբուսով և միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրումը.
 • վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեությունը.
 • ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեությունը.
 • ավտոկանգառների գործունեությունը.
 • բիլիարդ խաղի կազմակերպումը.
 • սեղանի թենիս խաղի կազմակերպումը.
 • մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեությունը.
 • մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեությունը (բացառությամբ շահումով խաղերի և խաղատների գործունեության).
 • ատամնաբուժական գործունեությունը.
 • ատամնատեխնիկական գործունեությունը.
 • տոտալիզատորի կազակերպում և ինտերնետ տոտալիզատորի կազակերպում․
 • անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեությունը.
 • առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներ) վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առքուվաճառքի գործունեությունը։

Ի ԴԵՊ. վերը նշված վերջին գործունեությունը իրականացնողները արտոնագրային հարկ վճարող են համարվում, եթե ներկայացրել են դիմում արտոնագիր ստանալու համար, այլապես նրանք համարվում են շրջանառության հարկ վճարողներ։

Դիմում-հայտարարության ներկայացումը.

Արտոնագրային վճար վճարող անձինք` մինչև գործունեություն իրականացնեուն նախորդող օրը, իսկ գործունեության տվյալ տեսակի համար համապատասխան արտոնագիր ունեցող անձինք` մինչև նախկին արտոնագրով նախատեսված ժամանակահատվածից հետո գործունեության տվյալ տեսակը շարունակելուն նախորդող օրը իրենց հաշվառման հարկային մարմին են ներկայացնում դիմում-հայտարարություն, և նույն օրը ստանում է համապատասխան արտոնագիր:

Հարկի դրույքաչափը.

Արտոնագային վճարի մեկամսյա չափը որոշվում է մեկ միավոր արտոնագրային վճարի ամսական չափի և ելակետային տվյալի մեծության, իսկ գործակից սահմանված լինելու դեպքում` նաև գործակցի արտադրյալով (ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 277):

Հարկի վճարումը.

Արտոնագրային հարկ վճարողներն արտոնագրային վճարը վճարում են արտոնագիրը ստանալիս:

Այլ դրույթներ.

Արտոնագրային հարկ վճարողները.

 • գնորդներին (ծառայություններից օգտվողներին) դուրս են գրում հաշվարկային փաստաթղթեր` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
 • իրենց կողմից դուրս գրվող հաշվարկային փաստաթղթերում ԱԱՀ-ի դրույքաչափի և գումարի վարաբերյալ նշում չեն կատարում,
 • ազատված են որպես հարկային գործակալ չհիմնավորված փաստաթղթերով ձեռք բերված ապրանքների նկատմամբ 20% եկամտային հարկ վճարելու պարտավորությունից,
 • անհատ ձեռնարկատերերը հաշվարկում են շահութահարկ ամսական 5000 դրամի չափով, որը վճարում են մինչև տվյալ հարկային տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ:

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգը (գործում է մինչև 31.12.2019թ.)

Ի՞նչ է ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը և ովքե՞ր կարող են համարվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ.

Ընտանեկան ձեռնարկատիրություն է համարվում շահույթ (եկամուտ) ստանալու նպատակով ընտանիքի մեկից ավելի անդամների կողմից համատեղ իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությունը.

Ընտանիքի անդամներ են համարվում. ծնողը, ամուսինը, զավակը, եղբայրը, քույրը:

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ կարող են համարվել.

1) այն անհատ ձեռնարկատերը, ով իր գործունեությունն իրականացնում է բացառապես իր ընտանիքի անդամների (այդ թվում` որպես վարձու աշխատող) միջոցով,

2) այն առևտրային կազմակերպությունը, որի կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալն ամբողջությամբ պատկանում է ընտանիքի մեկ կամ մի քանի անդամի, և եթե կազմակերպությունն իր գործունեությունն իրականացնում է բացառապես կազմակերպության բաժնետերերի կամ բաժնետերերի ընտանիքի անդամների (այդ թվում` որպես վարձու աշխատող) միջոցով:

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ են համարվում այն անձինք, որոնց կողմից նախորդ օրացուցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը՝ առանց ԱԱՀ-ի, չի գերազանցել 18.0 մլն դրամը:

Ի ԴԵՊ, իրացման շրջանառությունը ներառում է նաև արտոնագրային հարկով և շրջանառության հարկով հարկման համակարգի շրջանակներում իրականացվող գործունեության տեսակներին վերագրվող իրացման շրջանառությունը։

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու համար անհրաժեշտ քայլերը.

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու համար անհատ ձեռնարկատերը և կազմակերպությունը պետք է հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնեն ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր, ընդ որում.

 • գործող անհատ ձեռնարկատերերը և կազմակերպությունները պետք է յուրաքանչյուր տարվա համար հայտարարությունը ներկայացնեն մինչև այդ տարվա փետրվարի 20-ը,
 • նոր գրանցվող/հաշվառվող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը հայտարարությունը պետք է ներկայացնեն պետական գրանցման/հաշվառման օրվանից մինչև այդ օրվան հաջորդող 20-րդ օրը:
 • մինչև հարկային տարվա փետրվարի 20-ը գործունեությունը դադարեցրած կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը հայտարարությունը պետք է ներկայացնեն գործունեությունը վերսկսելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը:
 • մինչև հարկային տարին սկսվելը պետական հաշվառումից դուրս եկած անհատ ձեռնարկատերերը հայտարարությունը պետք է ներկայացնեն կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու օրվան հաջորդող մինչև 20-րդ օրը:
 • հարկային տարվա ընթացքում պետական հաշվառումից դուրս եկած անհատ ձեռնարկատերերը տվյալ հարկային տարում կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու համար հայտարարությունը պետք է ներկայացնեն կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու օրվան հաջորդող մինչև 20-րդ օրը:

Ովքե՞ր չեն կարող են համարվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ.

 • առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությամբ զբաղվող անձինք.
 • արտոնագրային հարկ վճարողները՝ գործունեության այդ տեսակների մասով.
 • ակցիզային հարկ վճարողները․
 • բանկերը, վարկային, ապահովագրական, ներդրումային կազմակերպությունները, գրավատները, արտարժույթի առք ու վաճառքի, արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնողները, ներդրումային ֆոնդերը, ֆոնդերի կառավարիչները, վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, աուդիտորական կազմակերպությունները, խաղատների և շահումով խաղերի կամ վճակախաղերի կազմակերպիչները.
 • հարկային տարվա ընթացքում ՀԴՄ շահագործման կանոնների երրորդ խախտումը կատարած կազմակերպությունները և ԱՁ-ները խախտումը արձանագրելու օրվանից մինչև այդ օրը ներառող հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը․
 • համատեղ գործունեության պայմանագրի, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարման` կոմիսիայի կամ ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ հանդիսացող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը․
 • հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված համարվող կազմակերպությունները և ԱՁ-ները, եթե փոխկապակցված ճանաչված առևտրային կազմակերպությունների և ԱՁ-ների նախորդ հարկային տարվա կամ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառության և այլ եկամուտների հանրագումարների ամբողջությունը գերազանցում է 18 միլիոն դրամը.փոխկապակցված համարվող կազմակերպությունները և ԱՁ-ները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանց փոխկապակցված կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք հարկային մարմին են ներկայացրել գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն և հայտարարությունը ներկայացնելու օրվանից հետո, իսկ հայտարարությունում գործունեությունը դադարեցնելու այլ օր նշելու դեպքում` այդ օրվանից հետո փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել։

Հարկերի և վճարների վճարումը. 

 • Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասով առաջացող բոլոր պետական հարկերից, բացառությամբ
 • ՀՀ ներմուծվող ապրանքների մասով սահմանված կարգով հարկերի հաշվարկման և պետ․ բյուջե վճարման պարտավորությունից,
 • Բնապահպանական և/կամ ճանապարհային հարկերի հաշվարկման և պետ․ բյուջե վճարման պարտավորությունից,
 • Ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ որպես վարձու աշխատող ներգրավված ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար ամսական 5 հազար դրամի չափով եկամտային հարկի վճարման պարտավորությունից` մինչև եկամուտների հաշվարկման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ):
 • Ի գիտություն: Ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված ընտանիքի այն անդամի համար, ով չի հանդիասնում վարձու աշխատող և չի ստանում աշխատավարձ, 5000 դրամ եկամտային հարկ չի հաշվարկվում և չի վճարվում:

Հարկային հաշվարկների ներկայացումը.

 • Յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա համար մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 1-ը հարկային մարմին են ներկայացնում հաշվետվություն` գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառության վերաբերյալ.
 • Մինչև յուր․ հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ ներկայացնում են եկամտային հարկի հաշվարկ` ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված վարձու աշխատողի համար
 • Սխալմամբ հարկային հաշիվ դուրս գրելու դեպքում ներկայացնում են առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարն արտացոլող՝ ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկ,
 • ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ տարածք ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում հարկ վճարողը պարտավոր է մինչև ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ հարկային մարմին ներկայացնել օրենքվ պահանջվող փաստաթղթերը։

Այլ դրույթներ.

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները.

 • չեն հանդիսանում հարկային գործակալներ և հարկային հաշիվներ դուրս չեն գրում,
 • գնորդներին (ծառայություններից օգտվողներին) դուրս են գրում հաշվարկային փաստաթղթեր` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
 • անփաստաթուղթ արտադրանքի և (կամ) ապրանքի տեղափոխման կամ առաքման առաջին դեպքում կիրառվում է նախազգուշացում, իսկ մեկ տարվա ընթացքում, նույն խախտումը երկրորդ անգամ կատարելու դեպքում ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը դադարում է օգտվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների հարկման արտոնյալ համակարգից:
 • հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների պարտադիր կիրառմամբ գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնները չպահպանելու դեպքում կրում են օրենքով սահմանված պատասխանատվությունը։

Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունները (գործում է մինչև 31.12.2019թ.)

Ովքե՞ր են ինքնազբաղված անձինք.

Իքնազբաղված անձինք են համարվում այն ֆիզիկական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ինքնուրույնաբարիրականացնում են գործունեության օրենքով սահմանված տեսակներ և ազատվում են այդ գործունեության տեսակների մասով ՀՀ պետական բյուջե վճարման ենթակա հարկերից, բացառությամբ ՀՀ տարածք այդ անձանց կողմից ապրանքների ներմուծման համար մաքսային կամ հարկային մարմիններին վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկից և ակցիզային հարկից:

Որո՞նք են ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների տրամադրման նախապայմանները.

Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունները տրամադրվում են, եթե․

 • նախորդ օրացուցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների, մատուցված ծառայությունների և կատարված աշխատանքների իրացման շրջանառություն չի գերազանցել 9,0 մլն դրամը.

Ի Գիտություն։ Եթե ինքնազբաղված անձը այլ տեղ հաշվառված է նաև որպես վարձու աշխատող, ապա որպես վարձու աշխատող կատարած աշխատանքներից ստացված եկամուտը չի ներառվում վերը նշված իրացման շրջանառության մեջ։

 • իրենց գործունեության իրականացման համար չեն օգտագործում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող այլ ֆիզիկական անձանց աշխատանքը,
 • չեն հանդիսանում համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմ, բացառությամբ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության.
 • գործունեությունն իրականացվում է բացառապես մեկ վայրի միջոցով, բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք իենց բնույթով պայմանավորված չունեն իրականացման մշտական վայր։

Որո՞նք են հարկային արտոնությունների ստացման համար անհրաժեշտ քայլերը.

 • Հարկերից ազատման արտոնագիր ստանալու և հարկային արտոնությունից օգտվելու համար ինքնազբաղված անձինք իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում դիմում։
 • Հարկերից ազատման արտոնագիրը հարկային մարմնի կողմից ինքնազբաղված անձին տրամադրվում է Դիմում ներկայացնելու օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Հարկային արտոնությունը կիրառվում է ինքնազբաղված անձի կողմից դիմումի ներկայացման օրը ներառող ամսվանից սկսած:

Հարկերի և վճարների վճարումը.

 • ՀՀ պետական բյուջե են վճարում ՀՀ տարածք ապրանքների ներմուծման համար մաքսային կամ հարկային մարմիններին վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկը և ակցիզային հարկը:
 • Համայնքային բյուջե են վճարում հողի հարկը և գույքահարկը։

Հարկային հաշվարկների ներկայացումը.

 • Ինքնազբաղված անձինք գործունեության տեսակների մասով հարկային մարմիններ օրենքով սահմանված հաշվետվություններ (հաշվարկներ, հայտարարագրեր, տեղեկություններ) չեն ներկայացնում:

Այլ դրույթներ.

Ինքնազբաղված անձինք.

 • չեն հանդիսանում հարկային գործակալներ և հարկային հաշիվներ դուրս չեն գրում
 • դուրս են գրում հաշվարկային փաստաթղթեր` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
 • հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների պարտադիր կիրառմամբ գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնները չպահպանելու դեպքում կրում են օրենքով սահմանված պատասխանատվությունը։

Ց Ա Ն Կ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍՈՎ ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԵՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործունեության տեսակները