Մեր տեսլականը
Լինել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության կայուն զարգացման ուղենիշը Հայաստանում՝ տրամադրելով համալիր և նպատակային աջակցություն։
 
 
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Հաշվետվություններ

2018թ հունվարի 1-ի դրությամբ ՓՄՁ պետական աջակցության 2017 թվականի ծրագրի շրջանակում մոտ 4700 սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ների տրամադրել ենք 11,487  աջակցություն։

Աջակցության 
ուղղություն 

2011թ.

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015 թ.

2016 թ.

2017 թ.

Տեղեկատվական և խորհրդատվական 

3588 7398 15647 13064 11857 8417 10337
Ուսուցողական  - 515 521 500 407 126 246
Սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցություն 95 209 462 536 403 152 464
Վարկային երաշխավորություններ 28 150 243 235 176 18 81
Բիզնեսի միջազգայնացում՝ Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց 69 191 243 154 259 193 348
Ոլորտային աջակցության ծրագրեր/դրամաշնորհներ - 44 127 181 67 11 12

Ընդամենը

3780

8507

17243

14688

13194 

8917

11487

Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրում ընդգրկված համայնքների քանակ

- 10 23 46 10 (35) 19 9
Իրացված գյուղտեխնիկայի քանակ/ենթակառուցվածքներ - - 230 181 26 5/8 12
Նոր սերնդի ՀԴՄ-ների արժեքի փոխհատուցում         611 472 126

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ-ների 3.3%-ը գործում է Երևան քաղաքում, 96․7%-ը՝ ՀՀ մարզերում, առավելապես հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական և քաղաքային համայնքներում։

Երևան

379 
 

Արագածոտն

1126
 

Արարատ

902
 

Արմավիր

410
 

Գեղարքունիք

1029
 

Կոտայք

1958
 

Լոռի

2328
 

Շիրակ

888
 

Սյունիք

407
 

Վայոց Ձոր

1057
 

Տավուշ

1003
 

 

ՆԱԽՈՐԴ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ